Preferujte platbu prevodom


Milí zákazníci, z dôvodu preventívnych opatrení, prosíme, vyberajte si spôsob platby prevodom na účet.
Doručovateľské spoločnosti totiž pristupujú k tomu, že nebudú prijímať hotovosť. Ak si zvolíte dobierku, bude možnosť platiť kartou priamo u kuriéra. 

Chráňte seba, ale i vašich doručovateľov.
Ďakujeme za pochopenie.


Obchodné podmienky

CENY
Pre Vašich zákazníkov platia ceny uvedené v detailoch produktu. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzane vrátane zodpovedajúcej DPH (20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre).
Akciové ceny sú platné do vypredania zásob.  Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktov na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Pre objednávanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžité spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná vo vašom profile, do ktorého budete mať prístup len vy po prihlásení.

DODACIE LEHOTY

VŠETOK TOVAR UVEDENÝ V E-SHOPE MÁME SKLADOM !!!!!

Tovar zo stránky www.sjawel.sk odosielame vo väčšine prípadov do 2-3  pracovných  dni , ktorý je skladom od doručenia objednávky (odovzdávame balík kuriérovi GLS), najneskôr však tovar odosielame do 8 pracovných dni - kedže sa nám občas môže stať, že máme rozrobenú inú zákazku, ktorú musíme dokončiť.
Vtedy sa nám stáva, že balíčky odosielame až 8 pracovný deň, snažíme sa však vždy, aby ste mali zásielku čo najskôr. Ak by sme však túto lehotu nedokázali splniť, budeme Vás o tom bezodkladne informovať emailom, alebo telefonicky. Objednávky vybavujeme priebežne, každý pracovný deň.

SPÔSOB DODANIA TOVARU

Tovar posielame kuriérom GLS formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky.
Dodacia lehota uvedená pri otváraní objednávky znamená, do koľko dni daný tovar odosielame.
Ak vám tovar alebo oznámenie  nebolo doručené  do 7 dní po našom e-maili,  kontaktujte nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom...

SPÔSOB PLATBY

Dobierka + 1,30 EUR
Prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie, v tomto prípade nás po odoslaní objednávky kontaktujte emailom s touto požiadavkou.)
V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste neprijali inak).
Ak doklad chýba, prosíme informujte nás čo najskôr telefonicky alebo na emailovú adresu obchod@sjawel.sk

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kúpna cena každého druhu tovaru vrátane DPH je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky. Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi:
  dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby,  alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, resp.spôsobom uvedeným na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. K cene tovaru budú pripočítané náklady na doručenie tovaru kupujúcemu na základe aktuálneho cenníka.

*Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

*Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

*Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY
K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.
Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.

  *dobierkou 3,00 € (do hodnoty tovaru 50 € s DPH), od hodnoty tovaru 50,01 s DPH a viac poštovné neúčtujeme čo sa týká iba pre maloobchod iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska.
V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Pozrite si podrobné podmienky poštovného.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z chýb tovaru len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné na identifikáciu kupujúceho a reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamáciu spolu s chybným tovarom zašle kupujúci,  na adresu S.J.company,s.r.o

Predávajúci vybaví reklamáciu (t.j. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú, alebo nie) bez zbytočného odkladu po jej doručení. Predávajúci v prípade ak reklamáciu uzná za dôvodnú, chybný tovar vymení za tovar bez chýb. Týmto nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z právnych predpisov.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese  obchod@sjawel.sk

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71 , 011 79 Žilina 1

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.


SJAWEL - S.J. company, s.r.o. ručí zákazníkovi za:
*dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
*dodanie tovaru, tak,aby nebol poškodený
*dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
*priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

SJAWEL-S.J. company, s.r.o. nenesie zodpovednosť za:
*oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
*oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
*poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) - viditeľne poškodený tovar
(poškodený tovar balíka a pod.) - NEPREBERAJTE!

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku,v  čo najkratčom  čase nás prosím kontaktujte na číslo 0918 823 005.alebo e-mailom obchod@sjawel.sk a uveďte číslo vašej objednávky. Ak už bola vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodnete inak.

REKLAMOVANIE TOVARU (REKLAMAČNÝ PORIADOK) A VRATENIE TOVARU

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti REKLAMAČNÝ PORIADOK A VRÁTENIE TOVARU.

OSOBNÉ  ÚDAJE, ICH SPRACOVANIE A OCHRANA

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV.


POUŽÍVANIE MATERIALOV ZO STRANKY

C 2016 S.J. Company, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovania a šírenia textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým, alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od S.J. Company, s.r.o. ZAKAZANÉ.